Soutěžní pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Vyhraj zájezd na MS ve Švýcarsku!“
Česká republika

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhraj zájezd na MS ve Švýcarsku!“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na všech komunikačních a propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti INTERSNACK, a.s. a společnosti AIRBUZZ s.r.o.

Soutěž může být bez uvedení důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti INTERSNACK, a.s.

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže v České republice je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 197631 (dále jen „Organizátor“).

II. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen „Pořadatel“).

III. Technický servis

Technický servis zajišťuje: Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093, infolinka +420 731 929 780 v pracovní dny 9-17:00, e-mail: info@nilia.cz.

IV. Trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v termínu od 1. března 2020 8.00 hodin do 31. března 2020 20.00 hodin včetně, (dále jen „doba konání soutěže“) v řetězcích Billa na území České republiky. Soutěží se každý den vždy v čase od 8:00 do 20:00 hodin.

V. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na následující výrobky spol. INTERSNACK, a.s. značky Bohemia zakoupené v době konání soutěže exkluzivně hypermarketech a supermarketech Billa.

VI. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti INTERSNACK, a.s, AIRBUZZ s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

VII. Účast v soutěži

Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí minimálně tři soutěžní výrobky v prodejně řetězce Billa Česká republika v době konání soutěže od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 (dále jen „soutěžní nákup“), uschová si účtenku – daňový doklad prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“) a v době konání soutěže se zaregistruje přes webové stránky www.bohemiachips.cz, záložka soutěže, soutěž Billa (dále jen „webová zpráva“).

Pro zaslání webové zprávy je nutné vyplnění následujících údajů do registračního formuláře na webových stránkách www.bohemiachips.cz:

- posledních 8 znaků z BKP kódu z účtenky se soutěžním nákupem

- mobilní telefonní číslo soutěžícího.

Soutěžní registrace přes webové stránky soutěže je dostupná každý den v čase určeném v čl. IV v době konání soutěže. Registrovat lze soutěžní výrobky zakoupené po celou dobu konání soutěže. Rozhodující je vždy okamžik doručení soutěžní registrace, nikoli okamžik odeslání webové zprávy.

Za soutěžícího se považuje osoba, která je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem mobilního telefonního čísla, které uvedl do registračního formuláře.

Registrací a odesláním webové zprávy pomocí formuláře přes webové stránky www.bohemiachips.cz soutěžící prohlašuje, že:

- se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí;

- uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s využitím projevů osobní povahy podle čl. XI. těchto pravidel.

Po registraci přes webový formulář bude soutěžícímu okamžitě registrace vyhodnocena, a to na dané stránce, tzn. soutěžícímu bude přímo na webové stránce sděleno, zda vyhrál a co, či nikoli. Soutěžícímu bude v případě výhry zaslána informační SMS s informací o výhře a instrukcemi pro její uplatnění, a to na telefonní číslo uvedené v soutěžní registraci.

V případě nesprávně zadané registrace bude soutěžící informován ihned po odeslání formuláře o tom, že soutěžní registrace nebyla do soutěže zařazena a o konkrétním důvodu, proč se tak nestalo.

Zasláním jedné soutěžní registrace se soutěžící účastní soutěže o jednu výhru. Jeden soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novou soutěžní registrací a novým soutěžním nákupem. S jednotlivou soutěžní účtenkou se lze soutěže účastnit opakovaně pouze v případě, že taková soutěžní účtenka obsahuje informaci o provedení více soutěžních nákupů (např. dvakrát se lze s jednou soutěžní účtenkou registrovat, pokud soutěžící dle této účtenky zakoupí min. šest kusů soutěžních výrobků atd.).

Účastník soutěže je povinen si uschovat originální soutěžní účtenku pro prokázání nároku na výhru a prokázání řádné účasti v soutěži. Pokud soutěžící nedoloží doklady splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen. Soutěžní účtenky potvrzující zakoupení soutěžních výrobků, které neobsahují datum a čas nákupu, se nepovažují za doklady splňující podmínky těchto pravidel.

V případě, že se jeden soutěžící zúčastní soutěže vícekrát, je povinen uschovat si všechny originální soutěžní účtenky od soutěžních nákupů, které zařadil do soutěže. V případě pochybností má organizátor právo požadovat předložení soutěžních účtenek od všech soutěžních nákupů, s nimiž se soutěžící zařadil do soutěže. Pokud se účastník neprokáže ve stanovené lhůtě odpovídajícím počtem dokladů splňujících tato pravidla, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen.

V případě výhry si kdykoli organizátor může vyžádat účtenku pro ověření výhry.

VIII. Výběr výherce

Hlavní výhru, účast na MS v hokeji ve Švýcarsku pro 2 osoby, získává 1 soutěžící z ČR. Výherce se stanoví na základě náhodného losování, kdy ze všech platných registrací systém náhodně vybere výherce. Po ukončení soutěže budou určen 1 náhodný výběr pro Hlavní výhru. Losování proběhne týden po ukončení soutěže tedy v termínu od 1. 4. 2020 do 7. 4. 2020. Výherce bude nejpozději následující den po výběru telefonicky informován o své výhře. Hlavní výhra je nepřenosná, tuto výhru může uplatnit pouze výherce nebo jeho přímý rodinný příslušník.

Výherci jsou povinni nahlásit agentuře AIRBUZZ s.r.o. jméno dalšího účastníka zájezdu nejpozději do 26. 4. 2020.

Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné soutěžní účtenky/účtenek. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně.

Výherce vedlejších výher (švýcarské hodinky) se stanoví na principu tzv. „šťastné chvilky“. „Šťastnou chvilkou“ se rozumí časový okamžik určený pořadatelem soutěže před jejím zahájením ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např. 15. 3. 2019 13:31:31).

Šťastné chvilky jsou nastaveny v době konání soutěže na každý den v časech od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Výhercem se stane ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a jehož platná soutěžní registrace bude doručena formou webové zprávy v příslušnou šťastnou chvilku. Nebude-li v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace, příslušnou výhru vyhrává soutěžící, jehož platná soutěžní registrace bude doručena jako první po stanovené šťastné chvilce. V případě, že by v souladu s tímto odstavcem výhru získal soutěžící, který podle těchto pravidel výhru získat nemůže (např. proto, že již překročil maximální počet daných výher, které může získat), nevzniká mu nárok na výhru a výhercem se stává odesílatel soutěžní registrace doručené jako další v pořadí.

V případě, že dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika soutěžících v danou šťastnou chvilku, je rozhodujícím kritériem pro určení výherce pro příslušnou výhru dřívější datum nákupu uvedený na nákupní účtence k soutěžním výrobkům. Stejně se postupuje v případě, kdy nebude v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace a současně dojde k doručení soutěžní registrace několika soutěžících v okamžik, kdy bude doručena první platná soutěžní registrace po stanovené šťastné chvilce.

Rozhodující pro určení výherce je okamžik doručení webové zprávy v hracím systému organizovaném pořadatelem.

IX. Výhry

Hlavní výhra

1x Účast na MS ve Švýcarsku pro 2 osoby

Součástí výhry je:

- zpáteční letenka

- ubytování v Lausane Palace od 8. 5. do 12. 5. 2020 pro 2 osoby se snídaní

- účast na třech hokejových zápasech:

1) 8. 5. 2020 Česko x Švédsko

2) 9. 5. 2020 Bělorusko x Česko

3) 11. 5. 2020 Česko x Kanada

- doprava v místě akce

- doprovodný program (10. 5. 2020 výlet do Ženevy)

V ceně zájezdu není zahrnuta doprava na letiště, strava po celý den (vyjma snídaně, společného oběda a večeře).

Výherce je povinen nahlásit agentuře AIRBUZZ s.r.o. jména účastníků zájezdu do 7. 4. 2020. Výherce je povinen doručit do agentury AIRBUZZ s.r.o. podepsaná Pravidla slušného chování, která mu budou zaslána před samotným zájezdem.

Výherce dále vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Organizátorovi s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) Soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech Pořadatele a Organizátora, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné soutěžní účtenky/účtenek. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně.

Vedlejší výhry

Švýcarské hodinky

Na první pohled vás upoutá celkové provedení hodinek - na plastové pouzdro navazuje silikonový řemínek, který simuluje pneumatiku. Černý ciferník zdobí tři chronografy, luminiscenční ručičky a nechybí ani potřebná datumovka.

Výhra bude po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné soutěžní účtenky každému výherci zaslána na jím uvedenou adresu do 21 pracovních dnů (dále jen Vedlejší výhra 1).

Počet těchto Vedlejších výher je celkem: 35.

Vedlejší výhru může jeden soutěžící vyhrát maximálně 2x, vždy však s novým soutěžním nákupem.

X. Oznámení a předání výher

Ihned po odeslání webového formuláře bude soutěžícímu zobrazena webová hláška s informací o případné výhře. Dále bude soutěžícímu v případě výhry zaslána SMS s informací o výhře a instrukcemi pro uplatnění nároku na výhru, a to na telefonní číslo uvedené v soutěžní registraci. Organizátor má právo si vyžádat pro ověření platnosti výhry od soutěžící originální nákupní účtenku, kterou registroval do soutěže.

Všechny výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím zásilkové služby do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách soutěže.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry.

Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v soutěži.

Pořadatel hradí pouze poštovné do výše nákladu na přepravu výhry.

XI. Všeobecné podmínky

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem. V případě zakoupení více soutěžních výrobků v jednom soutěžním nákupu je možné zaslat soutěžní zprávu se stejným datem a časem nákupu opakovaně. Počet zaslaných soutěžních zpráv však musí odpovídat počtu zakoupených soutěžních výrobků na doložené soutěžní účtence.

Došlé registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí i obsah zprávy. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.

V případě nesprávně zadané webové soutěžní zprávy bude soutěžící informován ihned po odeslání zprávy přímo na webové stránce.

Nilia Production, s.r.o., organizátor a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídají za nedoručení soutěžních registrací.

Soutěžící odesláním soutěžní zprávy uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 51, jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher, jakož i zasílání obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Zpracovatelem je AIRBUZZ s.r.o. a Nilia Production, s.r.o., případně jiný pověřený subjekt. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové infolince soutezbohemibilla@airbuzz.cz. Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy do 1 pracovního dne od jejich doručení.

Technická podpora Nilia Production, s.r.o., infolinka 731 929 780, email info@nilia.cz.

O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky a Facebook Bohemia Chips.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.bohemiachips.cz.

V Praze dne 1. 3. 2020.

PODROBNÁ PRAVIDLA KE STAŽENÍ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY